Cheryl Schneider, President

Cheryl Schneider, President

Anita Trudeau, Vice President

Anita Trudeau, Vice President

Tina Gillis, Treasurer

Tina Gillis, Treasurer

Tara Blasco Raj, Secretary

Tara Blasco Raj, Secretary

Ricado Acuña, Director

Ricado Acuña, Director

Jody Hudek, Observer

Jody Hudek, Observer